Úvod

 Aktuality
 Faktúry, zmluvy....

 Dokumenty školy

 Správa o VVC
 Zamestnanci

 Triedy

 Školská jedáleň

 Výchovný poradca

 Učebné predmety
 Rada školy

 Rada rodičov

 Krúžky

 Projekty

 Testy ALF
 Úspechy
 História školy

 Materská škola

 Fotogaléria

 Kontakt

 

 
 Nachádzate sa tu Zápis do prvého ročníka
 
 

Zápis Do 1. Ročníka

 

ZÁPIS  DO 1. ROČNÍKA

 
 

Kritériá školskej zrelosti a zápis detí do školy

 

Vstup do školy je pre dieťa novou vývinovou etapou. Jeho život sa radikálne zmení - od obdobia bezstarostných hier prechádza k prvým vážnym povinnostiam. Preto je veľmi dôležité tento krok správne načasovať a mať na zreteli, že predčasný vstup do školy môže nepriaznivo ovplyvniť celú školskú dochádzku dieťaťa.

 

Školská zrelosť - Ide o komplexný jav, o dosiahnutie takého stupňa vývinu dieťaťa (telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho), ktorý mu umožňuje osvojovať si školské znalosti a zručnosti s relatívnym úspechom.

 

Kritériá a znaky školskej zrelosti

 • Vek – k 31.8. má dieťa dovŕšiť 6 rokov.

 • Telesná spôsobilosť – telesný vývin a zdravotný stav (posudzuje lekár - pediater).

 • Psychická zrelosť – Z hľadiska psychickej zrelosti dieťaťa je významná podnetnosť jeho výchovného prostredia, pričom je veľmi dôležité odhadnúť jej mieru. Nie je vhodná nedostatočná, ale ani príliš vysoká miera podnetnosti (tzv. prestimulovanosť dieťaťa). Dieťa by malo mať v tomto období k dispozícii nielen hračky, ale aj kresliace potreby, plastelínu, skladačky, knižky atď. Dieťa potrebuje cítiť bezpečie v rodine. Všíma si mužské a ženské roly, začína sa učiť prosociálnemu správaniu.

Z hľadiska psychickej zrelosti ide o zrelosť v týchto oblastiach:

 

V n í m a n i e

 • dieťa je schopné z vnímaného celku vyčleniť časti a opäť z nich zložiť celok,-

 • pozná farby a vie ich pomenovať,

 • pozná tvary a vie ich pomenovať,

 • pokiaľ ide o sluchové a zrakové vnímanie je jeho zrelosť predpokladom úspešnej výučby čítania a písania, v zrakovom vnímaní vie rozlíšiť rovnaké a podobné tvary,

 • úroveň sluchovej analýzy slov – dieťa vie rozoznávať prvú a poslednú hlásku v slove, vie menovať slová, ktoré sa začínajú na rovnakú hlásku.

 G r a f o m o t o r i k a

 • kresba už vernejšie odráža skutočnosť,

 • dieťa je schopné obkresliť jednoduchú predlohu,

 • vie nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,

 • úchop ceruzky je správny,

 • pri kreslení preferuje jednu ruku,

 • vie kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené,

 • vie vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary.

R o z u m o v é   p o z n á v a n i e

 • deti sa začínajú opierať o analytické myslenie,

 • lepšie postihujú podobnosti a rozdiely,

 • začínajú chápať vzťahy a súvislosti, príčinu a dôsledok,

 • vedia svoje meno a priezvisko, adresu,

 • ovládajú detské riekanky a piesne,

 • úroveň matematických predstáv (rozoznávanie množstva, veľkosti, poradia, spočítavanie predmetov do "päť"),

 • vedia sa orientovať v priestore, vedia, kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo,"

V ý v i n   r e č i

 • školsky zrelé dieťa vie vo vetách a v jednoduchých súvetiach bez agramatizmov vypovedať svoje zážitky,

 • vie správne vyslovovať všetky hlásky (artikulačná neobratnosť by mala byť korigovaná ešte pred vstupom do školy),

 • vie vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,

 • vie vyrozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu,

 • vie sa naučiť naspamäť detskú pesničku alebo básničku.

 

P r a c o v n á   v y s p e l o s ť

 • dieťa vie odlíšiť hru od povinnosti,

 • zadanú úlohu sa snaží splniť a dokončiť, nezačína neustále niečo nové, neodbieha,

 • má primerané psychomotorické tempo,

 • vie sa samostatne obliecť a obuť, vie si pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky,

 • vie sa samostatne najesť a obslúžiť na WC.

 

P o z o r n o s ť

 • dieťa sa dokáže sústrediť na činnosť 15-20 minút.

 

EMOCIONÁLNA A SOCIÁLNA ZRELOSŤ

 • dieťa sa dokáže odlúčiť od matky, podriadiť sa autorite,

 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká),

 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivé a plačlivé,

 • nie je agresívne, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti, - je schopné prijať a zvládnuť prípadný neúspech.

 

KEDY JE DIEŤA PRE ŠKOLU NEZRELÉ?

 

Medzi jednotlivými stránkami školskej zrelosti sa často vyskytujú aj veľké rozpory.

 

Všeobecne príčiny školskej nezrelosti môžeme rozdeliť do týchto kategórii:

 • nedostatky v somatickom vývine a v zdravotnom stave,

 • nerovnomerný vývin, oslabenie dielčích schopností a funkcií,

 • nezrelosť v citovej a sociálnej oblasti,

 • nedostatky vo výchovnom prostredí a pôsobení na dieťa.

 

Konkrétne sa za nezrelé považuje napríklad dieťa, ktoré:

 • je veľmi živé, hravé a nevydrží dlhšie pri jednej činnosti,

 • nerado kreslí, nedrží dobre ceruzku, alebo ju strieda z pravej do ľavej ruky,

 • má ťažkosti s výslovnosťou, má málo vyvinutú reč,

 • je nadmerne bojazlivé, odmieta kontakt s druhými a v cudzom prostredí plače,

 • väčší predpoklad nezrelosti dieťaťa je tiež vtedy ak nechodilo do materskej školy; je pravdepodobnejšie, že si bude ťažko zvykať na kolektív, prispôsobovať sa pravidlám.

 

ODKLAD ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

 

Ak dieťa nespĺňa základné kritériá školskej zrelosti, je vhodné zvážiť odklad povinnej školskej dochádzky – môže ho navrhnúť rodič, ale aj pedagóg, psychológ alebo detský lekár. O odklad požiada písomne rodič dieťaťa a ak treba, priloží sa záver odborného vyšetrenia. Rozhodnutie o odklade vydáva riaditeľstvo školy, na ktorú bolo dieťa zapísané.

V prípade odkladu školskej dochádzky je pre dieťa zvyčajne prospešné, aby navštevovalo materskú školu, ktorá mu dokáže poskytnúť systematickú a odbornú starostlivosť. Počas roka sa zvyčajne podarí vyrovnať zistené nerovnomernosti vo vývine dieťaťa.

 

http://www.skolskyportal.sk/clanky/kriteria-skolskej-zrelosti-zapis-deti-do-skoly
http://www.cpppapma.sk/zrelost_pr.html
http://www.mcsrdiecko.sk/kriteria-a-znaky-skolskej-zrelosti-podla-predskolskeho-psychologa/2450/

 

 
 
 
 

MENU 2

   Materská škola

   Zápis do prvého ročníka

   Vedomostné súťaže

   Športová činnosť

   Krúžková činnosť

   Prázdniny a voľné dni

   IKT vo vyučovaní

   Školské športové stredisko

   ŠKD

   Zaujímavosti

   Pracovné miesta

   TLAČIVÁ pre rodičov

 

 
 Zaujímavé odkazy
Nachádzajú sa tu užitočné odkazy  pre mnohé potrebné informácie. JavaScript DESTINATION - P065
Menu

Optimalizované pre Internet Explorer a 1024x768

  © Copyright 2007 Design by TeleDom Cinobaňa